Podmínky zpracování osobních údajů - registrace

Účelem tohoto dokumentu je Vás stručně informovat o zpracování Vašich osobních údajů. Hovoří-li se v textu tohoto dokumentu o „nás“, je tím míněna společnost Česká národní podnik s.r.o., se sídlem Melantrichova 970/17, Staré Město, 110 00 Praha, IČO: 49687387.

1. Identifikace správce osobních údajů a zpracovatele osobních údajů
- Správcem Vašich osobních údajů je společnost Česká národní podnik s.r.o., se sídlem Melantrichova 970/17, Staré Město, 110 00 Praha, IČO: 49687387 (dále jen „Společnost“).
- Pro řádné poskytování služeb – registrace do zákaznického systému - Společnosti je třeba zpracovávat Vaše osobní údaje. Poskytovatelem (Zpracovatelem Vašich osobních údajů) systému je společnost Perfect System, s.r.o.. Ke zpracování jsou využíváni další zpracovatelé - jde zejména o správu IT, dodavatele webové rezentace, a další.
- Předávání dat do jiných států EU ani do třetích zemí mimo EU neprobíhá.
- Ohledně požadavků či dotazů v souvislosti s ochranou osobních údajů se můžete obrátit na našeho pověřence na ochranu osobních údajů a odpovědného pracovníka dostupných na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

2. Účely zpracování osobních údajů a právní základy zpracování
a) Registrace do zákaznického systému
V případě zájmu se můžete registrovat do našeho zákaznického systému. Registrace není nezbytná k zakoupení vstupenek a slouží pro usnadnění opakovaného nákupu a dále pro usnadnění správy Vašeho účtu. Skrze Váš uživatelský účet máte možnost využívat některých práv v suvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů. Jde zejména o právo na nahlédnutí, editaci, výpis osobních údajů, výmaz osobních údajů, odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletterů.

3. Zpracovávané osobní údaje
Pro řádné plnění účelů zmíněných výše budeme zpracovávat Vaše osobní údaje obecné kategorie. Jde o následující osobní údaje:
- jméno, příjmení
- telefonní číslo, email
- adresa
- IČ (u OSVČ)

4. Forma zpracování a přístupy k osobním údajům
Vaše osobní údaje budou zpracovávány jak elektronicky tak písemně. Data v elektronické podobě jsou ukládána skrze informační systém Colosseum na zabezpečené disky a chráněna dostatečně s přihlédnutím k danému účelu zpracování. Přístupy k osobním údajům jsou dále omezeny a řízeny. Písemná dokumentace je uchovávána v uzamykatelných kartotékách, do kterých mají přístup pouze určení zaměstnanci. Likvidace elektronických i písemných dat probíhá pravidelně dle zákonných lhůt.

5. Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje za účelem vedení registrace v zákaznickém účtu budeme zpracovávat po dobu trvání Vašeho členství v tomto zákaznickém účtu a dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění právních nároků Společnosti, případně dalších lhůt plynoucích z legislativy (např. archivace, promlčecí lhůta a další).

6. Práva subjektů údajů
- Přístup k Vašim osobním údajům - máte právo podat žádost o přístup k osobním údajům týkajících se Vaší osoby. Poskytneme Vám informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, komu jsou data předávána, jaké je lhůta pro zpracování a jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny – toto právo máte možnost využít skrze Váš zákaznický účet.
- Právo na editaci osobních údajů - máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění - toto právo máte možnost využít skrze Váš zákaznický účet.
- Právo na výmaz a zapomenutí – máte právo na to, požádat o výmaz Vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovávány bez právního základu, tedy neoprávněně. Vaše osobní údaje jsou v rámci zpracovávání likvidovány dle skartačního řádu. Právo na zapomenutí přichází ve chvíli, kdy již neexistuje žádný legitimní účel ani lhůt pro další zpracování osobních údajů – právo na výmaz máte možnost využít skrze email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
- Námitka proti zpracování - máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich údajů na základě oprávněného zájmu – např. pro účely zasílání obchodních sdělení v rámci našeho obchodního vztahu. Pokud tak učiníte, nebudou Vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány.
- Právo na omezení zpracování - máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – např. v případě vznesení námitky proti zpracování osobních údajů do té doby, dokud se neposoudí oprávněný zájem v rámci námitky proti zpracování osobních údajů.
- Právo ne přenositelnost - máte právo nás požádat, abychom Vám poskytli výpis Vašich osobních údajů, abyste je mohli přenést k jinému správci. Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali na základě souhlasu nebo na základě smlouvy.
- Právo podat podnět na ÚOOÚ – v případě, že budete mít podezření na protiprávní zpracování Vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).
- Právo nebýt součástí automatizovaného rozhodování s právními účinky - automatizovaným rozhodováním je takové rozhodování, které činí stroj bez zásahu člověka, a které má pro subjekt údajů právní či jiné obdobně závažné důsledky (např. vypovězení smlouvy). Automatizované rozhodování je možné, pokud je nutné k uzavření a plnění smlouvy a dále se souhlasem subjektu údajů. K takovému zpracování však u nás nedochází.
V Praze dne 6.4.2020.

 

Ing. Tomáš Kratochvíl, jednatel
Za Český národní podnik s.r.o.