PRAVIDLA WORKSHOPU MANUFAKTURA

(dále jen „Pravidla“)

 

Tato Pravidla upravují podmínky workshopu Manufaktura (dále jen „Workshop“), který pořádá společnost Český národní podnik s.r.o., se sídlem Praha 1, Melantrichova 970/17B, PSČ 11000, IČ: 49687387, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 23732 (dále jen „Společnost“). Pravidla jsou v úplném znění dostupná na webových stránkách experience.manufaktura.cz. Znění publikované na stránkách experience.manufaktura.cz má vždy v případě rozporů přednost před jinde zveřejněnými pravidly.

 

Úvodní ustanovení

Společnost je řádně založenou a vzniklou obchodní korporací s mnohaletou tradicí, která pod značkou MANUFAKTURA vyrábí a nabízí vlastní originální a poctivou kosmetiku a prodává předměty lokální řemeslné výroby a tradiční české hračky.
V zájmu rozšíření nabízených služeb pořádá Společnost Workshop, během něhož Společnost zpřístupňuje účastníkům Workshopu (dále jen „Účastník“) suroviny pro vytvoření vlastnoručně vyrobených originálních suvenýrů z workshopu (dále jen: „Suvenýr“), včetně vyhotovení individualizované etikety na obal Suvenýru.
Potvrzením internetové rezervace zaškrtnutím příslušného tlačítka a zaplacením ceny Workshopu přijímá Účastník tato Pravidla a dává vzniknout smluvnímu vztahu mezi Účastníkem a Společností, jehož předmětem je závazek Společnosti zpřístupnit Účastníkovi potřebné suroviny pro vytvoření Suvenýru a dohlížet na řádný průběh Workshopu a závazek Účastníka dodržovat povinnosti stanovené v těchto Pravidlech.
Suvenýry vytvořené během Workshopu Účastníky samými ze surovin dodaných Společností nejsou kosmetickým výrobkem ani výrobkem Společnosti. Společnost neodpovídá za kvalitu ani nezávadnost Suvenýrů.
Nemůže-li nebo nechce-li Účastník přijmout tato Pravidla, nemůže se zúčastnit Workshopu.

II. Rezervace účasti na Workshopu

Pro účast na Workshopu musí Účastník řádně vyplnit a odeslat rezervaci prostřednictvím internetového rezervačního systému dostupného na webových stránkách manufaktura.cz. Při vyplňování rezervačního formuláře zvolí Účastník termín Workshopu, hodinu konání a zadá údaje, zejména jméno, příjmení, e-mailovou adresu, případně telefonní kontakt apod. Údaje požadované při rezervaci musí být vyplněny úplně a správně. Za úplnost a správnost těchto informací odpovídá výhradně Účastník; činí-li Účastník rezervaci pro více Účastníků, odpovídá za úplnost a správnost informací a údajů ostatních Účastníků ten, který učinil rezervaci. Účastník, který učinil rezervaci pro více Účastníků, zároveň odpovídá za to, že seznámil ostatní Účastníky s Pravidly a získal od nich potřebné dokumenty, zmocnění či souhlasy požadované Společností pro řádnou účast na Workshopu dle těchto Pravidel. Účastník výše uvedené stvrzuje odesláním hromadné rezervace.
V případě nákupu Workshopu přímo na prodejně před konání akcí Účastník potvrdí Pravidla Workshopu s obsluhou.
V případě rezervace Workshopu pro skupinu zodpovídá za celou skupinu ten, kdo rezervaci prováděl.
Po řádném odeslání správně vyplněné rezervace bude Účastník přesměrován na platební bránu, pomocí níž zaplatí cenu Workshopu. Cena Workshopu je po její úhradě Účastníkem konečná a nebude dále měněna. Společnost si vyhrazuje právo měnit pro budoucí Workshopy výši cen Workshopů.
Po úhradě ceny Workshopu bude Účastníkovi doručena virtuální vstupenka obsahující QR kód umožňující vstup na Workshop a potvrzující platnou rezervaci.
Do 3 kalendářních dnů před konáním Workshopu může Účastník svou účast na Workshopu zdarma zrušit a to emailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Žádost je vždy akceptována s datem přijetí, a to pouze na základě zaslaného emailu. Při zrušení účasti na Workshopu Účastníkem ve lhůtě kratší než 3 kalendářní dny s využitím následující webové stránky experience.manufaktura.cz, je Účastník povinen uhradit Společnosti storno poplatek ve výši 100% ceny Workshopu.
V případě zrušení kurzu ze strany organizátora bude nabídnuta možnost převedení kurzovného na jiný vybraný kurz nebo bude kurzovné vráceno v plné výši na účet účastníka.

III. Průběh Workshopu

Maximální možná personální kapacita konkrétního Workshopu je uvedena v rezervačním systému. Každý Workshop je veden pod dohledem pracovníka Společnosti (dále jen „Vedoucí Workshopu“).
Workshop se v závislosti na složení skupiny Účastníků koná v českém, anglickém, případně i v jiném jazyce. V rezervačním systému je vždy uvedeno, v jakém jazyce je konkrétní Workshop veden. Každý Účastník Workshopu svojí účastí a souhlasem s těmito Pravidly prohlašuje, že je schopen komunikovat a porozumět alespoň českému nebo anglickému jazyku. V konkrétních a výjimečných případech může proběhnout Workshop za účasti tlumočníka, kterého si ustanoví Účastník na své vlastní náklady.
Workshop začíná přednáškou a školením Vedoucího Workshopu o Společnosti, její filozofii, používaných surovinách a ingrediencích, jejich původu a výrobě. Účastník je povinen během školení dávat pozor, dbát pokynů Vedoucího Workshopu a dodržovat jeho příkazy, pokyny či výzvy.
Po školení si každý Účastník při dodržení výrobního postupu a množstevního složení vytvořil Suvenýr. Suvenýr Účastník umístí do obalu, který mu pro tyto účely dodá Vedoucí Workshopu. Účastník následně na obal Suvenýru umísti etiketu, kterou může dle svého přání individualizovat tak, aby mu připomínala účast na Workshopu či mohla sloužit jako dárek pro třetí osobu. Účastník však nesmí pozměnit či odstranit upozornění uvedená na etiketě dle zákonných požadavků. Na etiketu je potřeba doplnit exspiraci a množství Suvenýru.
Každý Účastník má povinnost v průběhu Workshopu nosit ochranný oděv, využívat ochranné pomůcky a dodržovat základní pravidla osobní hygieny, zejména pravidelně si dezinfikovat ruce popřípadě jiné potřísněné části pokožky či těla. V případě zasažení očí či sliznic je třeba okamžitě přivolat Vedoucího Workshopu a zasaženou oblast ihned vymýt tekoucí vodou, popřípadě dodržet další postup doporučený Vedoucím Workshopu. Ochranný oděv i pomůcky, včetně dezinfekce, zapůjčí Účastníkům Společnost.
Za znečištění oděvu či případné škody si každý Účastník zodpovídá sám.
Každý Účastník si musí během Workshopu počínat s náležitou péčí a opatrností, aby nezpůsobil újmu sobě či třetí osobě. V případě nejasností či pochybností je každý Účastník povinen tyto konzultovat s Vedoucím Workshopu.
Účastník je povinen se při průběhu Workshopu zdržet jakéhokoliv nevhodného, obtěžujícího, hanlivého, vulgárního, obscénního, nenávistného, rasistického či jiného chování, které je způsobilé jinému přivodit újmu.
Nedodržuje-li Účastník povinnosti stanovené v tomto článku Pravidel, nebo pokud se dostaví na Workshop pod vlivem alkoholu či jakýchkoliv omamných, psychotropních či návykových látek nebo pokud se pokusí takové během Workshopu užívat, může být z účasti na Workshopu vyloučen a vykázán z prostor, kde Workshop probíhá. Účastník v tomto případě nemá nárok na vrácení ceny Workshopu, ani na její poměrné snížení.

IV. Bezpečnostní pokyny

Účastník je povinen před začátkem Workshopu sdělit Vedoucímu Workshopu jeho alergie, nemoci, zdravotní problémy, rizika či jiná omezení, popř. jiné důležité okolnosti, např. těhotenství či kojení.
Účastník, který trpí infekční či jinou nemocí, která je způsobilá nakazit ostatní Účastníky či Vedoucího Workshopu, popř. další osoby přítomné při průběhu Workshopu, se nesmí Workshopu zúčastnit.
Suroviny a ingredience, používané během Workshopu, mohou způsobit podráždění pokožky při přímé aplikaci a kontaktu s kůží, nebo jiné nežádoucí vedlejší účinky, např. bolesti hlavy.
Účastník je povinen se před manipulací se surovinami a ingrediencemi seznámit s jejich povahou a složením. V případě alergie je Účastník povinen se zdržet aplikace či jakékoliv manipulace se surovinami či ingrediencemi.
Účastník je povinen se v případě pochybností o snášenlivosti surovin či ingrediencí, či v případě těhotenství, kojení či jiné závažné nemoci poradit před účastí na Workshopu se svým lékařem.
Všechny Suvenýry, suroviny i ingredience jsou určeny pouze pro vnější použití.
Společnost tímto výslovně prohlašuje, že neodpovídá za jakékoliv újmy či škody způsobené Suvenýrem Účastníkům či jiným třetím osobám či za škody způsobené na majetku Účastníků či třetích osob v důsledku nedodržení výrobních postupů či instrukcí Vedoucího Workshopu či množstevního složení Suvenýru.

V. Zásady zpracování osobních údajů

Účastník bere na vědomí tyto Zásady zpracování osobních údajů, které upravují zpracování jeho osobních údajů nezbytných pro uskutečnění rezervace a jeho účasti na Workshopu. Společnost si váží poskytnutých osobních údajů a tímto se zavazuje k jejich ochraně v maximální možné míře. Veškeré poskytnuté osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy a právně závaznými dokumenty unijní i národní úrovně, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů známé též pod zkratkou GDPR (z angl. General Data Protection Regulation) či jako obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení GDPR“). Správcem osobních údajů je Společnost.
Účelem následujících ustanovení je informovat Účastníka o tom, jaké osobní údaje Společnost zpracovává, v jakém rozsahu, k jakému účelu, jakož i o právech Účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů.
Společnost zpracovává obecnou kategorii osobních údajů v souvislosti s rezervací a účastí na Workshopu. Jde konkrétně o: jméno, příjmení, email, telefon, fotografie…
V rámci platebního procesu přijímá Společnost osobní údaje obsažené v platebních údajích pouze tehdy, pokud je platba připsána na bankovní účet Společnosti. Společnost přijímá a zpracovává následující osobní údaje: tj. bankovní údaje (číslo účtu, IBAN, BIC), jméno, příjmení, částka platby, reference, …
Společnost zpracovává osobní údaje zejména z těchto důvodů:
zpracovávání je nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené mezi Společností a subjektem údajů,
zpracovávání je nezbytné pro splnění právních povinností Společnosti, zejména v souvislosti s Workshopem,
zpracovávání je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti.
Společnost může během workshopu pořizovat fotografie a videozáznamy za účelem propagace na webových stránkách společnosti manufaktura.cz, www.experience.manufaktura.cz, Facebook Manufaktura a Instagram Manufaktura. Pokud s pořízením záznamů své osoby Účastník nesouhlasí, musí svůj nesouhlas aktivně vyjádřit před zahájením workshopu a nebýt součástí záběru. Fotografie budu zpracovávány po dobu 3 let. Účastník má právo na výmaz záznamu s jeho podobiznou podáním písemného požadavku na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
K osobním údajům má přístup pouze Společnost a jím pověření zpracovatelé, kterými jsou: Perfect System s.r.o.
Zpracováním osobních údajů může Společnost pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, který však musí zajistit vhodná technická a organizační opatření. V případě, že bude mít Společnost v úmyslu zapojit do zpracování dalšího zpracovatele, bude vždy dbát na vhodný výběr zpracovatelů, a i na dodržování povinností stanovených Nařízením GDPR.
Společnost nepředává osobní údaje subjektů údajů do třetích zemí mimo Evropskou unii.
Společnost zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po celou dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu mezi Společností a subjektem údajů a dále po dobu nezbytně nutnou ke splnění dalších právních povinností a nároků vyplývajících z právních předpisů.
Po skončení smluvního vztahu mezi Společností a subjektem údajů správce zpracovává osobní údaje po dobu 5 let, a to zejména za účelem splnění povinností uložených mu platnými právními předpisy, nevyžadují-li platné právní předpisy dobu delší.
Po uplynutí doby k uchovávání osobních údajů dle tohoto článku, dojde k zničení osobních údajů, které je prováděno následujícími způsoby:
skartace originálních písemností či jejich kopií nebo jejich anonymizace,
vymazání elektronických databází nebo jejich anonymizace,
trvalé vyloučení osobních údajů z dalšího zpracování.
Níže jsou uvedena práva Účastníků (subjektu údajů) související s jejich osobními údaji:
Účastník má právo na přístup k informacím, opravu, výmaz, omezení zpracování, námitky proti zpracování a právo na přenositelnost dat.
Účastník má zároveň právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
K uplatnění těchto práv, nechť Účastník (subjekt údajů) použije kontaktní údaje Společnosti uvedené na začátku tohoto dokumentu, případně je možné kontaktovat pověřence na ochranu osobních údajů na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Veškeré dokumenty a písemnosti, na nichž jsou uvedené osobní údaje, jsou uchovávány v uzamykatelných prostorách Společnosti, k nimiž nemají přístup třetí osoby.
Osobní údaje, které jsou uchovávány elektronicky, jsou chráněny proti přístupu třetích osob a případnému zneužití přístupovými hesly. Fyzické nosiče elektronických informací jsou chráněny před neoprávněným přístupem třetích osob a osobní údaje uložené na nosičích jsou chráněny rovněž antivirovou ochranou a systémem bezpečnostních kopií. Bezpečnostní kopie jsou chráněny proti zneužití stejným způsobem jako původní nosiče dat.

VI. Závěrečná ustanovení

Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit znění Pravidel bez udání důvodu. Změna Pravidel nezakládá Účastníkům nárok na náhradu škody či vynaložených nákladů.
Pokud by jakékoliv ustanovení těchto Pravidel byla neplatné, neúčinné nebo nicotné, nebude tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Společnost toto neplatné, neúčinné či nicotné ustanovení nahradí takovým platným a účinným ustanovením, který zachová původní záměr nahrazovaného ustanovení.
Společnost nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti s Workshopem, ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.
Společnost nenese odpovědnost za jakékoli technické obtíže či závady vzniklé v průběhu rezervace Workshopu, Společnost není rovněž odpovědná za to, že jakýkoli zájemce nebyl schopen se účastnit Workshopu v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení sítí s rezervačním formulářem provozem či v důsledku nedostatečného pokrytí signálem.
Veškeré otázky těmito Pravidly neřešené nebo neupravené budou řešeny s konečnou platností Společností. Pravidla jsou platná a účinná dnem jejich vydání.
Veškerá komunikace nechť je směřována na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Den vydání Pravidel: 6. 4. 2020